Fullscale Biosparge: 10 jaar praktijkervaring

Fullscale biosparge barriére benzeenpluim: 10 jaar praktijkervaring

In de reeks “In-situ saneren onder de loep” genomen, deze keer een project dat al sinds 2008 operationeel is bij Groundwater Technology. In de afgelopen 10 jaar hebben wij veel gegevens verzameld die wij graag met u delen in onderstaand artikel. 

Achtergrond

Op een bedrijfslocatie in een havengebied is een bovenstroomse bron aanwezig, die om bedrijfseconomische redenen voorlopig niet gesaneerd zal worden. Hierdoor dreigt grondwater met sterk verhoogde concentraties benzeen de perceelgrens de overschrijden. De klant vraagt om een langdurige beheersmaatregel.

 

GT wordt ingeschakeld om mee te denken aan een oplossing en brengt haar kennis en expertise op het gebied van in-situ saneren en ontwikkelt een “roadmap” voor de aanpak. GT kiest voor een bewezen en robuuste saneringsoplossing: biologisch afbraak van benzeen onder aerobe omstandigheden door middel van biosparing.

 

Het project start met een pilot-schaal sanering waarin we het “proof of principle” aantonen. Na deze geslaagde test wordt opgeschaald naar een full-scale toepassing.

Biosparging vs. persluchtinjectie

Biosparging is een in-situ saneringstechniek waarbij aanwezige bacteriën in de ondergrond organische verbindingen in de verzadigde zone afbreken. Lucht (of zuurstof) en nutriënten (indien benodigde) worden geïnjecteerd in de verzadigde zonde om de biologische activiteit te verhogen. Biosparging kan worden toegepast om in het grondwater opgeloste organische verbindingen zoals benzeen/olie biologisch af te breken.

 

De techniek van biosparging is vergelijkbaar met persluchtinjectie. Bij persluchtinjectie worden verontreinigingen verwijderd door vervluchtiging Biosparging bevordert de biologische afbraak, waarbij een veel lager debiet toegepast wordt t.o.v. persluchtinjectie.

 

Aangezien de verontreiniging op grote diepte aanwezig is, en er sprake is van een laag injectiedebiet, wordt geen bodemluchtextractie toegepast. In gevallen met een ondiepe verontreiniging, kan bodemluchtextractie noodzakelijk om ongewenste uitdamping te voorkomen.

Oplossing

De Biosparge barrier bestrijkt de gehele breedte van de benzeen-pluim, die bij de perceelsgrens 135 meter breed is. De injectie-filters zijn geplaatst tot een diepte van 25 m-mv. In totaal zijn 21 clusters van filters filters geplaatst met filters op drie verschillende diepte. Alle filters zijn met individuele leidingen ondergronds aangesloten op de saneringsunit die op afstand uitleesbaar en bestuurbaar is. De saneringsunit is bovengrond aangebracht en operationeel sinds 2008.

De voorgestelde oplossing werkt, en werkt structureel. Concentraties buiten de perceelgrens liggen in de orde van 1-10 µg/l. Meer dan 99,7% van de verontreiniging wordt afgebroken. Het systeem zal benodigd zijn totdat dat bovenstroomse verontreiniging gesaneerd is.

Technische insides verontreiniging

Diepte verontreiniging: 5-25 m-mv
Breedte verontreiniging: 135 meter
Concentratie inkomend benzeen: 2-3.000 ug/l
Verspreidingssnelheid: 5 á 10 m/jaar

Resultaten

Bijgevoegde figuur geeft de gemiddelde concentraties benzeen weer stroomopwaarts en stroomafwaarts van de actieve zone van de biosparge barrière, en ook de concentratie benzeen in de actieve zone zelf.

De inkomende concentraties (rode lijn) zijn over de afgelopen 10 jaar schommelen tussen de 2.000 en 3.000 µg/l met een licht stijgende trend. De concentraties in de actieve zone (gele lijn) – net vóór de perceelsgrens van het terrein – waren voorafgaand aan de opstart ook sterk verhoogd van 1.000 tot 2.000 µg/l. De concentraties in de actieve zone zijn inmiddels gedaald tot < 1 µg/l. De laatste twee jaar is in de actieve zone geen benzeen meer aangetoond (< 0,2 µg/l). De benedenstroomse concentraties (groene lijn) op 10 á 15 meter afstand van de actieve zone, zijn van initieel 10 tot 40 µg/l benzeen – voorafgaand aan de opstart van het systeem, gedaald tot < 1 tot 10 µg/l. Duidelijk zichtbaar is de aanlooptijd van 12 maanden die nodig is om het systeem in werking te krijgen.

 

Conclusie

De voorgestelde oplossing werkt, en werkt structureel. Concentraties buiten de perceelgrens liggen in de orde van 1-10 µg/l. Meer dan 99,7% van de verontreiniging wordt afgebroken. Het systeem zal benodigd zijn totdat dat bovenstroomse verontreiniging gesaneerd is.

 

Meer weten?

Neem contact op met projectmanager Robert Heling op 010 238 2859 of mail naar rhg@gtbv.nl.