Milieuonderzoek

 

Wij brengen de verontreiniging in kaart en ontwerpen de oplossing

Milieuonderzoek

Nieuwbouw, grondverzet, aan- en verkooptransacties of de start of uitbreiding van bedrijfs- of industriële activiteiten geven op verschillende manieren aanleiding tot bodemonderzoek. Primair om inzicht te krijgen in de geschiktheid van een terrein, maar ook om in een vroeg stadium bodemverontreiniging en daarmee de risico’s ervan in beeld te krijgen en beheersbaar te maken. Onze adviseurs komen daarvoor met een helder en overzichtelijk plan .

Saneringsmethode

Vaak ligt er al een bodemonderzoeksrapportage. Uit de onderzoeksgegevens maken wij eerst een analyse van de verontreinigingssituatie en van de eisen en randvoorwaarden die de klant stelt aan de sanering: kosten, overlast, beschikbare tijdsduur, risico op schade, etc.

Uit de onderzoeksgegevens en randvoorwaarden volgt een inventarisatie van de mogelijke saneringsmethoden, waarna enkele goede oplossingen overblijven. We presenteren deze in een eerste visie, waarin we ook al kostenramingen en planningen opnemen. Een vervolgstap is de uitwerking van het ontwerp.

Ontwerp

Onze saneringsontwerpen baseert Groundwater Technology altijd op een conceptueel sitemodel. Dit model gaat uit van de algemene en locatiespecifieke gegevens over bodemopbouw, geohydrologie, verontreinigingssituatie, bebouwing op de locatie, beschikbare faciliteiten, etc. Het is een schematisering van de werkelijkheid.

Het model is de basis voor onze keuze voor de meest geschikte saneringstechniek of combinatie van saneringstechnieken. Bij deze afweging houden we rekening met de verontreinigingssituatie, onderscheid naar kern en verspreidingsgebied, de eigenschappen van de aanwezige verontreinigingen (adsorptie, omzetting, biologische afbraak, etc.) en de eigenschappen van de verschillende saneringstechnieken. Uiteindelijk blijven alleen concreet toepasbare saneringstechnieken over. Vervolgens beoordelen wij die op kosten en effectiviteit.