Onderzoek, Advies en begeleiding bodemsanering voormalig gasfabriekslocatie – Den Haag

<>br>

Slim bodemonderzoek

Projectbeschrijving

Een projectontwikkelaar benadert Groundwater Technology voor bodemadvies over de uitvoering van een bodemsanering op een voormalige gasfabrieklocatie in Den Haag. Voor dit project is een nieuw saneringsplan opgesteld.

SITUATIE EN AANPAK

Om de verspreidingsrisico’s beter vast te stellen, is nader bodemonderzoek uitgevoerd. Op basis van slim onderzoek van ons kwam de omgevingsdienst uiteindelijk tot het besluit dat er geen verspreidingsrisico’s waren en sanering wel nodig, maar niet urgent meer was. Daardoor kon er veel goedkoper gesaneerd worden.

WERKZAAMHEDEN GROUNDWATER TECHNOLOGY

Het bodemonderzoek toonde aan dat in één verontreinigingskern de verontreinigingspluim in het grondwater PAK, minerale olie en vluchtige aromaten was gekrompen in volume en in concentraties met de tijd. Voor de cyanide-verontreiniging is aangetoond dat het vrijwel alleen minder mobiele complexe cyaniden betrof. Verder bleek dat de verder stroomafwaarts gelegen grondwaterverontreiniging met thiocyanaat inmiddels was losgeraakt van de kern.

Op basis van deze resultaten heeft Groundwater Technology een nieuw saneringsplan opgesteld. Dit ging uit van het uitsluitend herschikken van de grond en het aanbrengen van een schone leeflaag. Het saneringsplan is afgestemd op de gefaseerde herontwikkeling en uitgewerkt in drie deelsaneringsplannen.