Dempen van trillingen

 

Behandelde lagen hebben een dempend effect

Trillingen in de grond

We maken steeds intensiever gebruik van wegen en spoorwegen. Dit verkeer veroorzaakt trillingen die zich in de bodem voortplanten. Voor omwonenden kan dit heel vervelend zijn. Soms is het ook gevaarlijk als trillingen schade veroorzaken aan gebouwen, invloed hebben op gevoelige meetapparatuur of drukgolven in het spoor veroorzaken.

Spoorwegen en andere wegen

Het spoorwegennetwerk staat onder druk. Het aantal treinen neemt toe en zwaardere treinen rijden harder. Dat geeft veel meer trillingen in de bodem. Die trillingen geven overlast voor de omgeving.

BISI kan daar op twee manieren iets aan doen:

  • Door gasvorming onder de grondwaterstand dempt BISI de overdracht van de trillingen in sterke mate;
  • Door cementatie kunnen we een harde ‘wand’ in de bodem creëren.

Pilot project

In een pilotproject in Toronto in Canada heeft Groundwater Technology met een groot seismisch testapparaat mini-aardbevingen opgewekt om de effecten van het ontstaan van gas in de bodem te testen. De voortplanting van de zware trillingen die we in de bodem brachten, hebben we online gemeten. Uit die metingen bleek dat de trillingen door het gas in de bodem sterk vertragen. De voortplantingssnelheid ligt op 50 procent van die in dezelfde bodem, op hetzelfde terrein, maar buiten het behandelde gebied.

Het ontwikkelen van innovatieve technieken doe Groundwater Technology in veel gevallen met partners. We werken vaak met het ‘Triple Helix’-model. Daarbij werken de belanghebbende overheid, wetenschappelijke instituten en wijzelf nauw samen.

  • Het is een natuurlijk proces, met gebruik van natuurlijke hulpstoffen;
  • We brengen de hulpstoffen in opgeloste vorm in. Er is dus geen injectie onder druk nodig, met risico voor stabiliteit van het zand direct rond de paalpunt;
  • Nauwelijks hinder voor het verkeer en andere gebruikers van de kade of het water.

Milieu-onderzoek

Wij engineeren de uitvoering van een project. Van bodemonderzoek tot detailontwerp van saneringsmaatregelen.

Pilotproeven in het lab

Wij beschikken over onderzoeksfaciliteiten om oplossingen te toetsen voordat we overgaan tot uitvoering in het veld.

Inpassing in infra en ontwikkeling

De bodemsanering staat niet op zichzelf maar maakt onderdeel uit van de ontwikkeling van een locatie of nieuwbouw.